Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Viac B2B prístupov do e-shopu pre jednu firmu prostredníctvom agendy kontakty.

Od verzie

Custom

Popis

Cez agendu adresár v POHODE v kontaktoch môžeme priradiť ďalší B2B prístup do e-shopu k existujúcej firme v adresári POHODY. Vytvorený B2B prístup dedí pridelené zľavy a dodaciu adresu z firmy pod ktorou je kontakt vytvorený.

Pobrobný popis

Firma založená v adresári v POHODE má cez kontakty vyplnenú inú kontaktnú osobu napr. prevádzku (viď obr. 182) ktorá sa prenáša do e-shopu ako nový zákazník (dostáva vlastné prihlasovacie údaje a dodaciu adresu) a preberá od firmy údaje potrebné na spárovanie (viď obr. 183). Prijatá objednávka od prevádzky sa naviaže na firmu a jej údaje sa zobrazia v dodacej adrese v POHODE (viď obr. 184).

Tip pre Vás

Nový zákazník založený na základe kontaktu v POHODE preberá od hlavnej firmy Názov, adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, Predajnú cenu, Individuálnu cenu.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Adresár


  • (Obr. 182) Kontaktná osoba vytvorená v POHODE.

  • (Obr. 183) Veľkoobchodný zákazník vytvorený na základe kontaktnej osoby v POHODE.

  • (Obr. 184) Prijatá objednávka naviazaná na firmu s inou dodacou adresou.

  • Klientska časť POHODA Connector