Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

  • Home >
  • Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

V NextCom si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Po nevyhnutnom vymedzení základných pojmov sa tak v nasledujúcom texte dočítate, akým spôsobom sú údaje o každom z uživateľov našich webových stránok chránené a uchovávané. A tiež ako vám súbory cookies zjednodušujú opakované návštevy nášho webu.

Venujeme veľkú pozornosť ochrane Vašich osobných údajov. Preto Vám prostredníctvom tohoto prehlásenia o zásadách ochrany osobných údajov objasníme spôsob zhromažďovania a využívania osobných údajov získaných od Vás, ako návštevníkov webu www.nextcom.sk (ďalej len „Web“), ktorého je NextCom s.r.o. prevádzkovateľom. NextCom s.r.o. nezhromažďuje žiadne Vaše osobné údaje, ktoré mu sami dobrovoľne neposkytnete. Teda vždy, keď poskytnete svoje osobné údaje prostrednictvom Webu, súhlasíte zároveň so zhromažďovaním, používaním a sprístupňovaním predmetných údajov.

Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOU“), a s princípmi rámcových smerníc Európskej únie na ochranu údajov, hlavne so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES. Správcom a zároveň spracovávateľom týchto osobných údajov je spoločnosť NextCom s.r.o., T.G. Masaryka 648/18, 960 01 Zvolen, IČO: 43995675, DIČ: 2022538320, IČ DPH SK2022538320, zapísaná v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 14334/S (ďalej len „NextCom“). Akékoľvek informácie zhromažďované o Vás budú využívané najmä (i) na poskytovanie Vami požadovaných produktov či služieb, na informovanie o nových produktoch a službách a tiež na vylepšovanie našich zákazníckych služieb, najmä Webu a (ii) za účelom šírenia obchodných oznámení elektronickými prostriedkami.

Zhromažďovanie osobných údajov

a) Aktívne poskytnuté osobné údaje
V prípade, že bude spoločnosť NextCom potrebovať údaje, ktoré jej umožnia Vás identifikovať (osobné údaje) alebo kontaktovať za účelom poskytnutia produktu či služby, ktoré ste si vyžiadali, o tieto údaje Vás požiadame. Tieto osobné údaje môžu obsahovať Vaše meno a priezvisko, názov spoločnosti, e-mail, telefón, adresu a dalšie informácie o spoločnosti alebo o Vašej kreditnej karte v prípade platby on-line.

b) Pasívne poskytnuté údaje
Ďalej môže Web zhromažďovať určité informácie o prístupe návštevníkov Webu (viac o prístupe k webovým stránkam NextCom nájdete v Podmienkach používania), napr. adresu IP, pomocou ktorej títo užívatelia pristupujú na internet, dátum a čas ich prístupu na tento Web, stránky, ktoré z Webu otvárajú, a verziu prehliadača z ktorého Web navštívili. Tieto informácie získame prostredníctvom tzv. súborov cookies (viac informácii o súboroch cookies nájdete nižšie). Takto získané informácie budú používané na Vašu personifikáciu a na poskytovanie produktov a služieb, ktoré ste si vyžiadali alebo ku ktorým ste dali súhlas. NextCom môže použiť osobné údaje na poskytovanie kvalitnejších zákazníckych služieb a súvisiacich produktov a na inováciu Webu, ako aj k zjednodušeniu používania tohoto Webu, ktoré je možné dosiahnuť tak, že sa eliminuje nutnosť opakovane zadávať rovnaké informácie a Web sa prispôsobí konkrétnym preferenciám či záujmom jeho užívateľa.

Prístup k osobným údajom

Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich odstránenie či opravu, vrátane dalších zákonných práv k týmto údajom. V takom prípade je NextCom povinný Vás na Vašu žiadosť písomne informovať o tom, v akom rozsahu a na aký účel sú Vaše osobné údaje spracovávané, kto a akým spôsobom bude Vaše osobné údaje spracovávať a komu môžu byť tieto osobné údaje sprístupnené. Presný rozsah informácii definuje Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, na základe ktorého teda môžete žiadať informácie o (i) účele spracovania osobných údajov; (ii) osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji; (iii) povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohoto spracovania robené úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a oprávnených zájmov subjektu údajov; (iv) príjemcovi, prípadne kategoriách príjemcov. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje môžu byť spracované manuálne aj automatizovane, a to vlastnými zamestnancami správcu osobných údajov, alebo spracovateľom osobných údajov. Súhlas so spracovaním udelujete dobrovoľne samotným poskytnutím takýchto osobných údajov prostredníctvom elektronického formulára na Webe. Prostredníctvom týchto Zásad a v súlade s Podmienkami používania ste boli poučení v súlade so ZOOU o všetkých svojich právach podľa zákona, najmä s právom prístupu k osobným údajom, právom na opravu osobných údajov, právom súhlas na spracovanie kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie zaslanej na adresu správcu a právom podľa ZOOU, teda, že môžete (i) požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie; (ii) požadovať, aby Správca alebo spracovateľ odstránil stav, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom. Hlavne môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Udelením súhlasu so spracováním osobných údajov zároveň súhlasíte so zasielaním obchodných informácii správcu na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste dobrovoľne poskytli. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla správcu. V prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov je možné sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

Všetky údaje uložené u správcu sú chránené zabezpečeným protokolom (HTTPS šifrovaný pomocou TLS), ktorý chráni spojenie medzi webovým prehliadačom návštevníka Webu a serverom pred odpočúvaním, podvrhmi údajov a umožňuje overenie identity užívateľa, čím minimalizuje riziko neoprávneného prístupu.

Správca nie je zaviazaný sledovať a/alebo opravovať akékoľvek údaje poskytnuté návštevníkovi Webu a žiadnym spôsobom neručí za takéto údaje vložené návštevníkmi Webu. Správca si vyhradzuje právo z času na čas sledovať tieto údaje a opraviť, doplniť alebo odstrániť ich bez uvedenie dôvodu.

Informácie o súboroch cookies, ktoré používame

Webové stránky NextCom a online služby s nimi spojené môžu za účelom optimalizáce služieb využívať tzv. cookies.

Cookie je malý súbor, ktorý je zvyčajne zložený z písmen a číslic, ktoré Prevádzkovateľ prostredníctvom internetového servera posiela do súboru cookie prehliadača na pevnom disku počítača návštevníka Webu. Na základe tejto skutočnosti dôjde k rozpoznaniu zariadenia návštevníka Webu pri opätovnej návšteve, a to hneď, ako dôjde k spojeniu medzi internetovým serverom prevádzkovateľa Webu a internetovým prehliadačom.

Jednou z primárnych funkcii súborov cookies je úspora Vášho času. Ak si napr. prispôsobíte webovú stránku alebo budete prechádzať Webom, súbor cookie pri nasledujúcich návštevách pripomenie Webu špecifické informácie o Vašich preferenciách. Ponúkne Vám také prostredie, na ktoré ste boli podľa vašich predchádzajúcich návštev zvyknutí, a to tak, aby pre Vás bola webová stránka viac osobná a dokázala lepšie reagovať na Vaše individuálne potreby. Preto akonáhle sa na webový server vrátite, môžu sa skôr zadané informáce načítať, aby ste mohli jednoduchšie používať tie funkcie Webu, ktoré ste si už prispôsobili, napr. automatické predvyplnenie prihlasovacích údajov. To všetko Vám podstatne zjednoduší proces zobrazovania relevantného obsahu, zjednoduší navigáciu na Webe, atď. Ak odstránite všetky súbory cookies, musíte predvoľby pre náš Web nastaviť znovu. Ak prejdete na iné zariadenie alebo prehliadač, takisto nám budete musieť svoje predvoľby poskytnúť znovu.

Tieto údaje využívame aj na marketingové účely a spracovanie v službách Google AdWords a Google Analytics. Tieto súbory cookies slúžia na zhromažďovanie informácií o tom, akým spôsobom návštevníci naše stránky využívajú.

Údaje sa zhromažďujú anonymne a generujú sa z nich najmä zostavy s informáciami o (i) dátume a čase Vášho vstupu na naše stránky; (ii) koľko a aké stránky ste navštívili a ako dlho ste boli na našich internetových stránkách; (iii) názov Vašej internetovej domény a IP adresa, ktorá Vám umožní vstúpiť na naše internetové stránky; (iv) internetový prehliadač, ktorý používate, a operačný systém Vášho počítača; (v) Internetová stránka, z ktorej ste boli odkázani na Web.

Informáce o zásadách ochrany súkromia spoločnosťou Google zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz: www.google.com/policies/technologies/cookies/.

NextCom na svojich webových stránkach používa dva druhy cookies, a to (i) dočasné súbory cookies (session cookies), ktoré sa ukladajú do súboru cookie Vášho prehliadača do času, kým ukončíte prácu s prehliadačom, a (ii) trvalé súbory cookies (tracking cookies), ktoré slúžia na Vašu jednoduchšiu a pohodlnejšiu orientáciu na Webe a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači oveľa dlhšie (dĺžka nastavenia závisí od nastavenia internetového prehliadača). Tieto permanentné cookies umožňujú presun informácí na internetový server pri každej návšteve stránok. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookies nezhromažďujú osobné určiteľné identifikačné údaje. Tieto údaje sa uchovávajú v súboroch cookies vo Vašom počítači a sú anonymizované. Zo žiadneho z týchto údajov nie je možné jednoznačne určiť Vašu identitu.

NextCom na Webe prevádzkuje iba základné súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť Webu, sú vyňaté zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusia byť deaktivované. Tieto súbory cookies však môžete odmietnuť. Nastavenia Vášho prehliadača môžete podľa potreby upraviť tak, aby súbory cookies odmietal. Ak tak urobíte, nebudete pravdepodobne môcť v plnej miere využívať interaktívne funkcie webov NextCom.

Za používanie cookies a zhromažďovanie súvisiacich informácií je zodpovedný NextCom, ktorý môže súbory cookies využiť aj za účelom propagácie a optimalizácie svojej marketingovej komunikácie, a to aj realizovanej prostredníctvom inzerentov tretích strán.

Viac informácií o Cookies z pohľadu komunitárneho práva EU – http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

Odkazy na weby tretích strán

Počas prehliadania Webu môžete naraziť na hypertextové odkazy odkazujúce na webové stránky tretích strán. NextCom nezodpovedá za zber ani použitie osobných údajov na týchto webových stránkach či aplikáciach a odporúča Vám, aby ste sa pred prehliadaním týchto webových stránok alebo použitím takýchto aplikácii a služieb dôkladne zoznámili s príslušnými podmienkami a prehláseniami o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie údajov tretím stranám

NextCom nebude poskytovať ani odovzdávať žiadne identifikovateľné informácie o Vás tretím stranám bez Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať iba

(i) s autorizovanými obchodnými partnermi za účelmi distribúcie ponuky produktov a služieb a dalšej komunikácie s Vami

a. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
• podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
• zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
• zaisťujúci marketingové služby.
b. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
c. Prevádzkované služby, zaisťujúce marketingové a podporné služby
• Google analytics - zaznamenáva cookie a použitie webu
• Google Adwords - zaznamenáva cookie a použitie webu

(ii) v prípadoch vyžadovaných zákonom, napríklad v súvislosti s dotazmi štátnej správy, so súdnymi spormi alebo inými právnymi procesmi a požiadavkami a

(iii) ak sme v dobrej viere presvedčení, že je poskytnutie Vašich údajov nevyhnutné v záujme ochrany našich práv, napríklad pri vyšetrovaní možného porušenia našich podmienok alebo pri zisťovaní, prevencii či odhaľovaní podvodov.

Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov

Tieto Zásady môžeme v prípade potreby aktualizovať. NextCom si vyhradzuje právo na zmenu týchto Zásad. Ak sa tak stane, zrevidujeme tiež dátum poslednej aktualizácie uvádzaný v týchto Zásadách. Odporúčame tieto Zásady pravidelne prechádzať, aby ste boli aktuálne informovaní o tom, ako pomáhame chrániť Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii.

Kontaktné informácie

Ak si myslíte, že spoločnosť NextCom tieto Zásady nedodržala, obráťte sa na nás prostredníctvom emailu info@nextcom.sk. V prípade oprávnenosti Vašej sťažnosti problém identifikujeme a čo najskôr vyriešime.

30. 1. 2016